article-img

Spojená škola Púchov

Od 1. septembra 2019 MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2019/9242:4-A1050 zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR Spojenú školu, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov.

Spojená škola Púchov čaká na svojho hrdinu.


        

Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->