article-img

SOŠ technická Dubnica nad Váhom

Od 1. septembra 2020 MŠVVaŠ SR zmysle § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení v sieti škôl a školských zariadení názov Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom na Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom.

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom čaká na svojho hrdinu


Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->