Pozvánka na 22. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl.


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí dvadsiaty druhý ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom

 STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

22. ročník výstavy stredných škôl

v dňoch 6. – 7. 10. 2022   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s.

 

Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby, ale aj odbory vyučované na stredných školách a školách s nadstavbovým vzdelávaním.

 

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne bude poskytovať služby tzv. mobilného kariérového centra, ktorého úlohou bude ponúkať pomoc pri kariérovom rozhodovaní /voľbe ďalšieho štúdia, povolania, zamestnania/, možnosť vyskúšať si metodiky poznávania vlastných predpokladov (schopností, osobnostných vlastností, profesionálnych záujmov, hodnôt, motívov) a informačný servis o možnostiach štúdia na stredných školách v Trenčianskom kraji.

 

Súčasne s výstavou bude prebiehať už tradičný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na prijímací a pracovný pohovor.

 

Tak, ako v predošlých ročníkoch,  bude aj počas tohto ročníka výstavy prebiehať sprievodný program  zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre, ktoré zabezpečujeme v  spolupráci so  spoluorganizátormi a zároveň odbornými garantmi výstavy – Krajským centrom voľného času  v  Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

pozývame Vás i žiakov Vašej školy na výstavu  STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Veríme, že sa rozhodnete výstavu navštíviť. 

Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.               

Ing. Jaroslav Baška v. r.

predseda TSK

--> --> -->